เก็บเงินสมทบเต็ม ไม่ลดแล้ว

.

.

อนึ่ง จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ มติที่ประชุม ครม. ได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. …. เพื่อปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเวลา 3 เดือน โดยนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 จาก 5% เหลือฝ่ายละ 2.5% ของค่าจ้างผู้ประกันตน ซึ่งยังไม่มีการประกาศเพิ่มเติมออกมาแต่อย่างใดว่ามีการต่ออายุการลดส่งเงินประกันสังคม ดังนั้น เดือนกันยายนจึงต้องกลับมาจ่ายเงินในอัตราปกติ

เพิ่มเติม

.

.

แจ้งข่าวประกันสังคม