โอนเงินคืนเข้าบัตรคนจน

สำหรับผู้ถือบั ตรค นจนหรือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หลังมีข่ าวออกมาว่าจะมีการลงทะเบี ยนให ม่

แต่ก็ยังไม่มีการกำหนดวันที่แน่นอน ล่ าสุด เร ามาเช็ คสิ ทธิผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐบัต รคนจน

รอบเดือนกันย ายน ยังเหลืออะไรให้ใช้ได้อีกบ้ าง วันที่ 15-18 และ 22 นี้

หลังจากผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บั ตรค นจน จำนวน 13.6 ล้ านคน

ได้รับค่ าสินค้ าประจำเดือนสูงสุด 300 บ าท และ โคร งการเพิ่มกำลังซื้ออีก 200 บ าทไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 กันย ายน ตามด้วย วันที่ 3 กันย ายน ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 4.7 ล้ านคน

ได้รับเงิ นเบี้ ยยังชี พเรียบร้อยแล้ว สิ ทธิที่ยังเหลือในเดือนกันย ายน

ที่ผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐบั ตรค นจนตก ยังสาม ารถใช้ได้ มีดังนี้

วันที่ 15 กันย ายน 2564

ผู้มีสิ ทธิบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐบั ตรค นจน ที่เติมเงิ นเข้าบัต ร แล้วใช้เงิ นจากบั ตรรูดซื้อสินค้ า

และบริการ ผ่ านร้ านธงฟ้าประชารั ฐ หรือร้ านค้ าเอกช นอื่น ๆ ที่จดทะเบี ยนภ าษีมูลค่ าเพิ่ม

โดยรั ฐจะคืนภ าษี 5% ให้ผ่ านบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

เงิ นส่วนนี้สาม ารถนำบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ไปกดเป็นเงิ นสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้ านธงฟ้า

และร้ านค้ าอื่น ๆ ที่ร่วมโค รงการได้ ทั้งนี้ ผู้ที่เติมเงิ นเข้าบั ตรค นจน แล้วใช้จ่ ายเงิ นซื้อสินค้ า

จะได้รับเงิ นภ าษี 5% คืนเข้าบั ตรตามยอดการใช้จ่ าย เช่น

ใช้จ่ าย 100 บ าท คืนภ าษี 5% จำนวน 5 บ าท

ใช้จ่ าย 500 บ าท คืนภ าษี5% จำนวน 25 บ าท

ใช้จ่ าย 1,000 บ าท คืนภ าษี 5% จำนวน 50 บ าท

วันที่ 18 กันย ายน 2564 ช่วยเห ลือค่ าไฟฟ้า 230 บ าท โดยหนึ่งครัวเรือนได้หนึ่งสิ ทธิ กรณีที่ใช้เกินวงเงิ น

ที่กำหนด ผู้ถือบั ตรฯ ต้องเป็นผู้รับภ าระค่ าไฟฟ้าทั้งหมด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปร าการ

ช่วยเหลื อค่ าน้ำประปา 100 บ าท

การประปานครหลวง ช่วยบร รเทาภ าระค่ าใช้จ่ ายด้านสาธ ารณูปโภคขั้นพื้นฐานแก่ผู้ถือบั ตรค นจนกว่า

13.9 ล้ านคน หรือประมาณ 8 ล้ านครัวเรือน โดยมีเงื่อ นไข ดังนี้

-เป็นผู้มีสิ ทธิ์ในบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ (1 ครัวเรือน ใช้ได้เพียง 1 สิ ทธิ์ เท่านั้น)

-ใบแจ้ งค่ าน้ำที่ได้รับสิ ทธิ์ คือ ใบแจ้ งค่ าน้ำเดือนพฤศจิกายน 2563 – ตุลาค ม 2564 (รวมระยะเวลา 12 เดือน)

-มียอดเงิ นรวมภ าษีมูลค่ าเพิ่มที่ต้องชำระทั้งสิ้ นไม่เกิน 100 บ าท ต่อ 1 ทะเบี ยนผู้ใช้น้ำ ต่อเดือนหากเดือนใด

มียอดเกิน 100 บ าท จะไม่สาม ารถรับสิ ทธิ์ดังกล่ าวในเดือนนั้นได้ และต้องชำระเองเต็มจำนวน

-สิ ทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในหอพัก หรือคอนโดมิเนียม

-ชำระค่ าน้ำตามปกติผ่ านช่องทางต่าง ๆ ของ กปน. และจะได้รับการโอนเงิ นคืนผ่ านบัต รสวัสดิการแห่งรั ฐตามยอดชำระจริงในกล างเดือนถัดไป

วันที่ 22 กันย ายน 2564 เงิ นช่วยเหลื อพิเศ ษสำหรับผู้พิก าร ที่ถือบั ตรผู้พิก าร 200 บ าท

โอนให้ประมาณวันที่ 22 สิงหาค ม สาม ารถกดเป็นเงิ นสดออกมาใช้ได้ ที่ตู้เอทีเอ็ม ธนาค ารกรุงไทย