เยียวยาชาวนารับเงิน 20,000

เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีมากๆสำหรับเกษตรกร ล่ าสุด เพจ สวั สดิการ ทันข่าว

ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ช่วยชาวนายังมีเช่นเดิม ไร่ละพันและประกันร าคา ซึ่งปลายปีนี้(เริ่มพฤศจิกายน64)

จะจ่ ายเงิ นช่วยเหลือโครงการสนับสนุนค่ าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี

ปีการผลิต 2564/65 ไร่ละ1000บ าท (ไ ม่เกินร ายละ20ไร่)

โพสต์ดังกล่าว

เรียกได้ว่าสำหรับช่วงนี้เกษตรกรก็อย่ าลืมไปขึ้นทะเบี ยนเพาะปลูกกันนะครับ

โพสต์ดังกล่าว

หากมีความคืบหน้ าอย่ างไรทีมงานจะรีบนำมาอัพเดททันที

ขอบคุณ สวั สดิการทันข่าว