ลงกันยัง ออมสินรอบใหม่ ได้ทุกคน ผ่านง่ายทุกอาชีพ

ปัญหาในปัจจุบันเนื่องจากสถานการณ์ โ ควิ ด-19 ทำให้หลายคนต้องการกู้เงินและหนึ่งในนั้นที่กำลังระบาดนิยมคืนหนี้นอกระบบ

เนื่องจากเป็นหนี้ที่กู้ง่ายตั้งแต่แรกกับดอกเบี้ยที่แพงมากเงินต้นทำให้หลายคนประสบปัญหาใจคืนไม่ทันทำให้ดอกเบี้ยสูงขึ้นเรื่อย

เรื่อยทางธนาคารออมสินมีสินเชื่อโครงการธนาคารเพื่อประชาชน

แก้ไขเรื่องหนี้นอกระบบเพื่อช่วยเหลือปัญหาจากผู้ประกอบอาชีพค้าขายสูงสุดต่อรายละ 50,000 บาทและยังไม่ต้องกังวลเรื่องดอกเบี้ยที่สูงคิดเพียงแค่ 1% ต่อเดือนเท่านั้นถ้าหากท่านใดสนใจสินเชื่อตัวนี้สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย

รายละเอียดสินเชื่อโครงการประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบคุณสมบัติมีดังต่อไปนี้
– ผู้กู้ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้
– มีสัญชาติไทย
– เป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และอายุผู้กู้ระยะเวลาที่จะต้องชำระคืนอายุต้องไม่เกิน 60 ห้าปีบริบูรณ์
– มีถิ่นฐานที่ชัดเจนและสามารถติดต่อได้
– ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1)

เงินกู้ที่ธนาคารปล่อยให้กู้รายละ 50,000 บาทให้กู้ตามหนี้นอกระบบระบุจำนวนจริงและความสามารถในการชำระคืน

**อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จะอยู่ที่ 1% ต่อเดือนระยะเวลาในการชำระคืนต้องไม่เกินห้าปีหรือใช้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเป็นหลักประกันในการกู้

เอกสารที่ใช้ในการกู้ยืมและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้และผู้ค้ำประกันมีรายละเอียดดังนี้
1. ทะเบียนบ้านผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
2. เอกสารรายได้ในการประกอบอาชีพหรือสมุดเช็คเงินฝากและสลิปเงินเดือนของผู้กู้
3. เอกสารรายรับ-รายจ่ายของผู้กู้
4. รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ และกิจการ
5. กรณีผู้กู้ใช้หลักทรัพย์ประกันต้องนำหลักประกันไปด้วย

##ถ้าหากท่านใดสนใจและยังไม่สามารถลงทะเบียนได้ยังไม่ลงทะเบียนขอกู้ธนาคารสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศหรือที่คอลเซ็นเตอร์ 1115