ช่วยเหลือผู้ที่มี บัญชีออมสิน

ธนาคารออมสินนายแจกเงิน 500 บาทเปิดโอกาสครบรอบ 108 ปีที่ก่อตั้งธนาคารออมสินท่านใดสนใจสามารถดูวิธีการรับชุดของ

ขวัญมูลค่า 500 บาททางธนาคารออมสินโดยมีรายละเอียด ดังนี้ ธนาคารออมสินได้ฉลองครบรอบ 108 ปีที่ก่อตั้งสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนเมื่อวันที่ 1 เมษายน

มี package แจกของรางวัล 500 บาททำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนการรับเงิน 500 บาท


– ธนาคารออมสินจะจ่ายเงินเบื้องต้นจำนวน 500 บาทต่อคนให้กับเด็กที่เกิดในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี


– บิดาและมารดาเป็นผู้ขอทุนประเดิมเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้


– บิดาและมารดาของผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตราหนึ่งพ่อแม่ที่มีสัญชาติไทยรับเงินข้างต้นที่สาขาธนาคารออมสินน่ะภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เอกสารที่ต้องใช้ในการรับทุน ดังนี้


1. ต้นฉบับและสำเนาสูติบัตรของเด็กตัวจริง


2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรราชการของบิดามารรที่แสดงตัวตนที่มีหมายเลขประจำตัวกำหนด
3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาธนาคารจะฝากเงินเริ่มต้นเข้าบัญชีเงินฝากของผู้เยาว์ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์

เงื่อนไขในการชำระของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับเด็กแรกเกิดตามประกาศนี้ใครเห็นสมควรในอนาคตนอกจากเงิน 500 บาท

ธนาคารยังมีกระป๋องครบรอบ 108 ปีท่านจะได้กระปุกออมสิน 108 ปีคนละหนึ่งท่านต่อกระป๋องกระป๋องมีจำนวนจำกัดนอกจากการ

ฉลอง 108 ปีแล้ว การฝากเงินพิเศษและครอบครัว