ครม.ลงมติแล้ว ช่วย 3000 นาน 3 เดือน

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.64 จากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ วันที่ 5 ต.ค.64 ที่ผ่านมา เห็นชอบหลักการโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการ

จ้างงานในธุรกิจ SMEs จ่ายเงินเยียวยา จำนวน 3,000 บาทต่อหัวของจำนวนลูกจ้าง ไม่เกิน 200 คน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ

ในการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน ตลอดจนสร้างความแข็งแรงให้แก่ธุรกิจ เป็นเวลานาน 3 เดือน ตามมติของ ศบศ.

ทั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวงแรงงานประสานกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาแนวการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้กับผู้ประกอบการ

ในส่วนของรายได้จากเงินอุดหนุนดังกล่าว กระทรวงแรงงานจัดทำรายละเอียดข้อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ พิจารณาก่อนเสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการเยียวยานายจ้าง

1.เป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม มีการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยไม่เกิน 200 คน

2.ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในเดือนตุลาคม 2564 และรับเงินอุดหนุนในเดือนที่ 1 – 3 (ตั้งแต่พฤศจิกายน 2564 ถึงมกราคม 2565)

เงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุน

1.รัฐจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและรักษาการจ้างงานให้แก่นายจ้าง ให้กับลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวนไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

2.เงินอุดหนุนคำนวณตามยอดการจ้างจริงทุกเดือน โดยพิจารณาจากจำนวนลูกจ้างที่นำส่งเงินสมทบประกันสังคม

3.นายจ้างจะต้องรักษาการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างร่วมโครงการ โดย (หากต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุน

ในเดือนนั้น) ในกรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริง ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย ณ วันเริ่มโครงการ

อย่างไรก็ตาม ครม.อนุมัติโครงการเยียวยานายจ้าง อุดหนุนการจ้างงาน นายจ้าง ม.33 SMEs ให้สิทธิเยียวยาตามจำนวนลูกจ้างหัวละ 3,000 บาท นาน 3เดือน