ข่าวดีส่งท้ ายปี คนละค รึ่ง เพิ่มอีกคนละ 3,000

สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาหอการค้ าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39 ในหัวข้อ

Connect the dots Design the future รวมพลัง สร้างสรรค์ อนาคต

เพื่อเตรียมพร้อมขับเคลื่อนเศรษ ฐกิจในอนาคต

โดยช่วงหนึ่ง นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรั ฐมนตรีและ รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ระบุว่าหลังไทยเปิ ดประเทศเมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่ านมา

ภาพรวมเศร ษฐกิจไทยเริ่มดีขึ้น โดยรั ฐบ าลได้เตรียมความพร้อมสำหรับแผนฟื้นฟูและพัฒนาเศร ษฐกิจ

ทั้งในระยะสั้น และระยะย าวไว้แล้ว

สภาหอการค้ าฯ จ่อยื่นสมุดปกขาวให้นายกฯ สำหรับแผนระยะสั้น รั ฐบา ลได้เตรียมวั ค ซีนบู สเตอร์ 3 ไว้ 120 ล้ านโดส

โดยตอนนี้ทำสัญญาแล้ว 90 ล้ านโดส และค าดว่าภายในสิ้นปีนี้น่าจะจัดหาวั ค ซีนได้ครบ 120 ล้ านโดส

เพื่อเตรียมกระตุ้นภูมิให้ประชาชนทั่วไปและภาคเศร ษฐกิจ

ส่วนแผนระยะย าวรั ฐบ าล ได้วางแผนการเชื่ อมการลงทุนและการขนส่งทางร่าง

ทั้งในระดั บประเทศและภูมิภาค เช่ น รถไฟร างคู่

ที่จะเชื่ อมต่อการขนส่งสินค้ าระหว่างกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อให้การขนส่งเร็วขึ้น

รวมถึงพัฒนาเรื่องการใช้พลังงานรูปแบบใ หม่ ที่เป็นพลังงานสะอาดมากขึ้น

ขณะที่ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรร มการหอการค้าไทยและสภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย

กล่ าวว่า หนี้ครัวเรือนที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของประชาช น

รวมถึงรั ฐบ าลควรเร่งการปลดล็อกเรื่องแหล่งเ งินทุนให้กับผู้ประกอบการ

เช่ น โครงการพักทรัพย์พักหนี้ รวมถึงการกระตุ้นเศรษ ฐกิจ

ด้วยมาตรการต่างๆ เช่ น โครงการยิ่ งใช้ยิ่ งได้ ที่ยังไม่มีการใช้เท่าที่ควร ต้องปรับเงื่อนไข

รวมถึงโครงการคนละครึ่ ง ที่เสนอให้ขย ายวงเ งินอีกคนละ 3,000 บ าท

เพื่อให้มีเม็ดเงิ นกระตุ้นเศรษ ฐกิจ 90,000 ล้ านบ าท เป็นต้น