เปิดเงื่อนไข ยื่นรับสงเคราะห์บุตร เดือนละ 800

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2565 ที่ผ่านมา เพจสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ทำการโพสต์ข้อความระบุว่า ย้ำเตือนคุณพ่อคุณแม่ ที่มีลูกอายุไม่เกิน 6 ขวบ สามารถยื่นรับเงินสงเคราะห์บุตรได้

ผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคม รับเงินสงเคราะห์ 800 บาทต่อเดือนต่อคน คราวละไม่เกิน 3 คน

เงื่อนไขการยื่นขอรับเงินสงเคราะห์บุตร มีดังนี้

– เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39

– จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน

– เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้นบุตรบุญธรรม

– อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน

– ผู้ประกันตนพ่อหรือแม่ สามารถเลือกใช้สิทธิได้ 1 สิทธิ

การหมดสิทธิรับเงินกรณีสงเคราะห์บุตร มีดังนี้

– เมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

– ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น

– ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

เอกสารที่ต้องใช้ ยื่นขอรับเงินสงเคราะห์บุตร ประกอบด้วย แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม

– กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ : สำเนาสูติบัตรบุตร

– กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ : สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนหย่า พร้อมบันทึกแนบท้ายของผู้ประกันตน หรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตร หรือสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย และสำเนาสูติบัตรบุตร

– กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล : ให้แนบสำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลด้วย

– กรณีผู้ประกันตนต่างชาติ : ใช้สำเนาบัตรประกันสังคม และสำเนาหนังสือเดือนทาง Passport หรือ สำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราว หรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอ ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารทหารไทยธนชาต

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

ธนาคารออมสิน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.

หรือสามารถลงทะเบียนรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ได้

เอกสารประกอบการยื่นคำขอฯ ให้รับรองความถูกต้องของสำเนาทุกฉบับ และแสดงเอกสารที่เป็นต้นฉบับ เมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ

กรณีเอกสารหลักฐานสำคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วน

สามารถยื่นเรื่องได้ที่ สำนักงานประกันสังคม สาขาใกล้บ้าน ในวันและเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.

เรียบเรียง มุมข่าว