ข่ ๅՁดี ผู้ปຮ ะกัњตњ เ ๓รีຢมรัບเ งิњเยีຢ วຢ า

โอนเข้าพร้ อมเ พย์ ผู้ประกันตน ม33 ผู้ประกันตนมาตร า 33 ในพื้นที่ 10 จังหวัด 9 กิจการ

ได้รับผลกระทบจากล็ อกดาวน์ รอรับเ งินเยี ย วย าจากรั ฐบ าลคนละ 2,500 บ าท เริ่มโอนเงิ นเข้าพร้ อมเ พย์ตั้งแต่พรุ่งนี้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงแร งงาน

5 สาขาการข นส่ งและสถ านที่เก็บสินค้ า

6 สาขาการข ายส่งและการข ายปลีก

7 สาขาการซ่อมย านยนต์

8 สาขากิจกร ร มการบริหารและสนับสนุนวิชาชีพ วิทย าศาสตร์และกิจกร รมวิชาการ

9 สาขาข้อมูลข่ าวส ารและการศึกษา

สำหรับลู กจ้าง มาตร า 33 ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มอีก 3 จังหวัดที่ประกาศเพิ่มเติม

จะดำเนินการโอนเงิ นในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ต่อไป